เริ่มต้นกับธุรกิจเตาทำขนมเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

การเริ่มต้นธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบ เช่น เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นมาเอง ซื้อแฟรนด์ไชส์ หรือเป็นกลุ่มวิชาชีพ อาจเป็นได้ตั้งแต่เป็นบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น หจก. หรือ บริษัท จำกัด เป็นต้น เนื่องจากปัจจัยสำคัญของการผลิตมีอยู่ 4 อย่างคือ ทรัพยากร แรงงาน เงินทุน และผู้ประกอบการ โดยการบริหารการผลิตนั้นจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนจะมีการผลิตเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการวางแผนสิ่งที่จะผลิตและวิธีการผลิตตามความต้องการของตลาดเตาทำขนมจะต้องประสานงานระหว่างคน เงิน เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนการตลาดเปรียบเหมือนทัพหน้าของแต่ละธุรกิจ จะอยู่รอดปลอดภัยและเติบโตหรือไม่จากแหล่งเงินทุนที่ผลิตสินค้าและปั้นบริการขึ้นมา โดยต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนทางการตลาดนั้นเป็นสำคัญคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการสนับสนุนการขาย ส่วนปัญหาหนึ่งของธุรกิจเอสเอ็มอี คือไม่สามารถหาคนที่เหมาะสมมาทำงานได้ หรือพนักงานอยู่ไม่นานก็ลาออก เพราะการทำงานในธุรกิจเอสเอ็มอีเตาทำขนมจะต้องทำงานหนัก ทำงานหลายด้าน และค่าตอบแทนไม่สูงมาก จึงมีความสำคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการอบรม

การหาผลตอบแทนที่คุ้มค่า และการต้องเลือกใช้คนให้ถูกต้อง โดยธุรกิจหลายประเภทมีนักการตลาดที่มีความสามารถ แต่มุ่งที่จะหารายได้เข้ามาสู่กิจการโดยการขายเตาทำขนมให้มากที่สุดโดยอาจละเลยการวางแผนด้านการเงินและบัญชี จึงอาจทำให้สูญเสียธุรกิจไปได้ ทั้งนี้ควรมีการวางแผนการเงินที่ถูกต้องโดยมีการบันทึกงบกระแสเงินสด ควรจัดแยกบัญชีและหลีกเลี่ยงการสร้างภาระหนี้สินนอกระบบ ทั้งพยายามรักษาเครดิตทางการค้า เพื่อโอกาสในสินเชื่อในอนาคต